Events & Communicatie

Ja, ook algemene voorwaarden horen erbij. Daarmee beschrijven we onze afspraken duidelijk en blijven we transparant. Heb je nog vragen over onze voorwaarden? Bel dan even, en wij leggen het even aan je uit. 

Algemene voorwaarden

Algemeen
Onder levering van diensten en goederen wordt verstaan: de verzorging van evenementen en communicatietrajecten in de ruimste zin van het woord.

Offertes/overeenkomsten
LUSH Events & Communicatie offreert, tenzij anders vermeld, altijd vrijblijvend. Prijzen zijn geldig voor de duur die staat aangegeven in de offerte en gelden alleen voor betreffende aanbieding. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt buiten de oorzaak van LUSH Events & Communicatie, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na een door LUSH Events & Communicatie schriftelijk opgestelde bevestiging aan de klant, die door beide partijen is ondertekend, is sprake van een overeenkomst. 

Organisatiefee en begeleidingsuren
A. De organisatie fee voor een evenement met  LUSH Events & Communicatie bedraagt 15 % over het totaalbedrag.
In dit bedrag zijn onderstaande diensten opgenomen:

  • Bureaukosten
  • ontwikkeling en presentatie van het concept
  • het maken van begrotingen en bewaken van het budget
  • het contracteren en coördineren van toeleveranciers
  • het maken en tussentijds aanpassen van draaiboeken
  • evaluatie van het evenement met de opdrachtgever 

B.     Voor communicatietrajecten of projecten op uurbasis wordt vooraf een uurtarief vastgesteld of wordt een vaste prijs afgesproken voor de begeleiding van het traject.

Alle prijzen zijn exclusief btw. 

Betalingscondities
A.            Indien een overeenkomst met LUSH Events & Communicatie wordt aangegaan dient bij evenementen een voorschotnota van 75% (exclusief btw)  te worden voldaan van het totaal begrote bedrag. Betaling van het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen na definitieve factuurdatum te worden voldaan.
B.            Bij communicatietrajecten of projecten voor een afgesproken prijs of op uurbasis wordt aan het einde van de maand een factuur gestuurd voor geleverde diensten. Ook hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen van factuurdatum. 

Annulering
A.            Wanneer, in geval van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2, een dienst door LUSH Events & Communicatie wordt verleend die vervolgens wordt geannuleerd, dan zal voor de annulering van een evenement het volgende gelden:
1.            Bij annulering meer dan 6 maanden voor eventdatum is de klant gehouden 30% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan LUSH Events & Communicatie te betalen.
2.            Bij annulering meer dan 2 maanden voor eventdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan LUSH Events & Communicatie te betalen.
3
.            Bij annulering binnen 14 dagen voor eventdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan LUSH Events & Communicatie te betalen.

Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de annuleringsvoorschriften, die door de betreffende derden worden gehanteerd.

B.            Mocht de opdrachtgever besluiten een verstrekte communicatie opdracht te annuleren en / of van verdere uitvoering af te zien voordat de opdracht gereed is, dan is de opdrachtgever verplicht de reeds door de LUSH Events & Communicatie gemaakte kosten en bestede uren aan de LUSH Events & Communicatie te voldoen evenals alle door LUSH Events & Communicatie aan derden te betalen kosten.

Aantal gasten
Indien bij een opdracht het aantal opgegeven gasten van invloed is op de diensten, die LUSH Events & Communicatie voor haar opdrachtgever uitvoert, hanteert zij onderstaande regeling:

            Wijzigingen in het aantal opgegeven gasten zijn mogelijk tot 14 dagen voor de reserveringsdatum tot een maximum van 10 % van het opgegeven aantal.
            Verhoging van het opgegeven aantal gasten dient altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan LUSH Events & Communicatie. Bij wijzigingen korter dan 3 werkdagen voor de uitvoeringsdatum kunnen geen garanties worden afgegeven.

Locatie reserveringen
Bij huur van locaties door LUSH Events & Communicatie namens derden zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie eveneens van toepassing.

Meerkosten
Mocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenementdatum sprake zijn van meerkosten, dan zullen wij hiervoor steeds een akkoord van de opdrachtgever vragen, bij voorkeur schriftelijk. De extra kosten worden in dat geval gelijktijdig met de eindnota gefactureerd.

Copyright
Het copyright op een evenement / productie berust te allen tijde bij LUSH Events & Communicatie en kan niet worden overgedragen.

Vermissing en schade
Wanneer door LUSH Events & Communicatie ter beschikking gestelde of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan LUSH Events & Communicatie, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van LUSH Events & Communicatie en/of haar leveranciers.

Reclames, klachten
Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan LUSH Event & Communicatie, doch uiterlijk 48 uur na constatering, ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat LUSH Events & Communicatie op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

Overmacht
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan LUSH Events & Communicatie na kennisgeving aan de klant, haar uitvoering van een evenement geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht:

            Overheidsbepalingen en -verzoeken die dienen te worden nageleefd
            Onlusten
            Stakingen
            Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen
            Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten
            Brand of ongevallen

Aansprakelijkheid
LUSH Events & Communicatie is slechts aansprakelijk  voor schade geleden op de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan LUSH Events & Communicatie toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat door vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen LUSH Events & Communicatie verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten wel de volgende beperkingen in acht worden genomen:

·         Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ontstaan.
·         Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is LUSH Events & Communicatie nimmer aansprakelijk.
·         De door LUSH Events & Communicatie te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
·         Indien de assuradeur van LUSH Events & Communicatie om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van LUSH Events & Communicatie te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met LUSH Events & Communicatie gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is LUSH Events & Communicatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel verder uitvoering van de overeenkomst op te schorten. LUSH Events & Communicatie is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt LUSH Events & Communicatie haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Geschillen
Op door LUSH Events & Communicatie aangegane overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.