Wat doen wij voor jouw privacy?

Wij zijn, net als jij, erg op onze privacy gesteld. Dus gaan we ook met jouw gegevens voorzichtig en bewus om.

Privacyverklaring
Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. LUSH Events & Communicatie acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat houdt onder andere in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden
  • je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

LUSH Events & Communicatie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt je gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door jou zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als je ons contactformulier invult. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven of magazine), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten, evenementen en/of diensten. Je e-mailadres wordt slechts met jouw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics.  De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens LUSH Events & Communicatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Hebt je ons eerder toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan a.u.b. contact met ons op!