Events & Communicatie

Ja, ook algemene voorwaarden horen erbij. Daarmee beschrijven we onze afspraken duidelijk en blijven we transparant. Heb je nog vragen over onze voorwaarden? Bel dan even, en wij leggen het even aan je uit. 

Algemene voorwaarden

Inleiding

Wij zijn LUSH en houden ons bezig met communicatie en de organisatie van events. LUSH hecht veel belang aan open en duidelijke communicatie. We willen graag laten weten wat we doen en wat we met u als opdrachtgever afspreken. Die duidelijkheid en transparantie kunnen wij onder meer bieden door te werken met heldere afspraken. Wij verrichten onze werkzaamheden daarom uitsluitend op basis van de volgende algemene voorwaarden.

1.          Toepasselijkheid
Op alle opdrachten die aan LUSH of enige van haar vennoten of medewerkers worden verstrekt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.          Verantwoordelijkheid en uitvoering opdrachten
a. LUSH behandelt uw opdracht met de grootst mogelijke aandacht en zorg.
b. LUSH is een vennootschap onder firma. Alle  opdrachten worden uitsluitend aanvaard door LUSH en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die opdrachten rust uitsluitend op LUSH en niet op haar vennoten of medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407  BW is uitgesloten.

3.          Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Iedere aansprakelijkheid van LUSH is beperkt tot het bedrag gelijk   aan 50% van de beloning voor de betreffende opdracht waarin bij de uitvoering toerekenbaar tekort wordt geschoten met een maximum van € 4.000,00.
b. De opdrachtgever vrijwaart LUSH voor aanspraken, claims en vorderingen van deelnemers/bezoekers aan het event.

4.          Inschakeling derden bij organisatie van een event
a. Ten aanzien van de voorwaarden waaronder het event plaats vindt en waaraan de opdrachtgever gebonden is, zijn van toepassing de bepalingen zoals vervat in de overeenkomst tussen LUSH en de betreffende leveranciers (waaronder de verhuurder van de  locatie) die betrokken zijn bij de organisatie van het event. LUSH heeft de bevoegdheid om die bepalingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
b. De opdrachtgever vrijwaart LUSH voor aanspraken, claims en vorderingen van leveranciers die betrokken zijn bij de organisatie van het event.
c. Als LUSH bij de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt dan is LUSH niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde worden gemaakt.
d. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten of de te maken kosten door de inschakeling van derden worden omschreven in de door LUSH gemaakte offerte en gespecificeerd in de bijbehorende kostenbegroting. Mochten er in de periode tussen de opdrachtverstrekking en het event kostenverhogende omstandigheden ontstaan of veranderingen in de opdracht plaats vinden, dan zal de opdrachtgever door LUSH worden gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging en om een akkoord worden gevraagd. Meerkosten worden met de eindnota gefactureerd.  

5.          Derdenbeding
Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de vennoten en medewerkers van LUSH.

6.          Projectmanagementvergoeding en betaling
a. De opdrachtgever is aan LUSH de overeengekomen Projectmanagementvergoeding verschuldigd in het geval de opdracht bestaat uit de organisatie van een event.
b. De opdrachtgever heeft niet het recht om betaling op te schorten of te verrekenen.  
c. LUSH mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota niet (tijdig) voldoet. Bij events dient bij het verstrekken van de opdracht een voorschot van 75% te worden voldaan van het totaal begrote bedrag.
d. In geval van uitstel van het event, wordt de verschuldigde projectmanagementvergoeding met 50% verhoogd vanwege de werkzaamheden die voor LUSH met het uitstel samenhangen

7.      Annulering en aantal bezoekers
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij LUSH daarmee instemt.
b. De annulering van een event door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden.
c. Bij instemming van LUSH met annulering van de opdracht, is de opdrachtgever aan LUSH een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van een  percentage van de overeengekomen projectmanagementvergoeding te vermeerderen met de kosten van derden die uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt 25% bij beëindiging binnen 1 maand na opdrachtverstrekking, 50% bij beëindiging binnen 2 maanden na opdrachtverstrekking, 75% bij beëindiging korter dan 2 maanden voorafgaand aan het event en 100% bij beëindiging korter dan 1 maand voor het event.
d. Indien bij een opdracht het aantal opgegeven bezoekers van invloed is op de dienst die LUSH voor de opdrachtgever uitvoert, geldt dat wijzigingen in het     aantal opgegeven bezoekers mogelijk zijn tot 14 dagen voor de datum van het event tot een maximum van 10% van het opgegeven aantal. Verhoging van het opgegeven aantal bezoekers dient door de opdrachtgever altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan LUSH. Bij wijzigingen korter dan 3 werkdagen voor de datum van het event, kan niet gegarandeerd worden dat alle opgegeven bezoekers kunnen deelnemen aan het event.

8.    Verzekering
Op verzoek van de opdrachtgever, sluit LUSH ten behoeve van het event een evenementenverzekering af. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, sluit LUSH geen evenementenverzekering af.

9.    AVG
LUSH mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van LUSH in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer. De opdrachtgever stemt ermee in dat LUSH bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. LUSH is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

10.  Intellectuele eigendomsrechten
a. LUSH is - dan wel wordt - uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs, modellen en concepten) die LUSH in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft laten ontwikkelen. De opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht. LUSH is gerechtigd om deze werken (tevens) te gebruiken voor c.q. ten behoeve van derden.
b. De door/via LUSH geleverde c.q. beschikbaar gestelde werken blijven in eigendom van en blijven het intellectueel eigendom van LUSH en mogen door of namens de opdrachtgever niet in gebruik gegeven, verstrekt of (door-) verkocht/geleverd worden    aan derden.

11.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding met LUSH (waaronder die met haar vennoten en medewerkers) is onderworpen aan Nederlands recht en alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met voornoemde rechtsverhouding zullen exclusief onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechter te Den Haag.